|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

KONTAKTNE INFORMACIJE

Predstojnica Razvojno – raziskovalnega inštituta GRM:
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

E-mail:
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
Telefon:
+386 41 322 900

Nahajate se tukaj

  SMERNICE RAZVOJNO - RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA GRM

  »Nič ni večjega od ideje,
  za katero je napočil čas.«
  (V.Hugo)

  V prihodnjem obdobju bo inštitut pripravil programske dokumente in okrepil vsebine v posameznih centrih, v vsakem centru je oblikovan tudi strokovni sosvet, ki pripravlja vsebinska izhodišča za delovanje centra.  

  Center za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije
  V okviru Centra za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije bomo pripravili delavnice na temo:
    · Energetsko knjigovodstvo na kmetiji.
    · Energetski pregled kmetije.
    · Izdelava energetske bilance kmetije s predlogi za večjo učinkovitost.
    · Možnosti uporabe toplotnih črpalk na kmetiji.
  Center bo vsebinsko sodeloval z deležniki v okolju.
   
  Center za evropske projekte
  V okviru tega centra bomo pripravili pregled vsebin za prijavo projektov na razpise, primernih za slovensko podeželje in na to temo izvedli izobraževalne delavnice (npr. nova živila in živilski produkti, nove storitve v povezavi s kmetijstvom in razvojem podeželja ter gostinstvom in turizmom: eko – kulinarični večeri, naravovarstveni večeri, kmetijski večeri, ribe, ekološko kmetijstvo, razvoj novih projektov na področju pedagoškega in razvojno raziskovalnega dela in oblikovanja novih produktov in storitev, razvoj in načrtovanje internih projektov šole oz. internih projektov zavoda ...). Prav tako bomo organizirali aplikativne in analitične raziskave ter pripravili primere dobrih praks oziroma simulacijo razvoja posamezne kmetije s pomočjo sredstev različnih evropskih in domačih skladov. Nadaljevali bomo dela na internem šolskem projektu »Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril« ter na projektu Vinsko-kulinarični večeri in sodelovali na različnih tekmovanjih za dijake in študente (nacionalna in mednarodna tekmovanja), razvijali pa bomo tudi različna šolska tekmovanja.
  Center bo vsebinsko sodeloval z Razvojnim centrom Novo mesto in Lokalno akcijsko Skupino Dolenjske in Bele krajine.
   
  Center za pospeševanje ekološkega kmetijstva
  Center bo poskrbel za izvedbo delavnic:
    · Zelena javna naročila in naročanje ekološko pridelane hrane v javnih zavodih in državnih ustanovah.
    · Vključevanje kmetovalcev v kontrolni sistem za ekološko kmetovanje.
    · Povezovanje pridelovalcev in predelovalcev ekološke hrane s potrošniki, dobava večjim javnim in zasebnim porabnikom.
  Pripravili bomo popis potencialov in interesa za ekološko kmetovanje, popis potencialnih kupcev ekološko pridelane hrane, artiklov in količin z informativnimi cenami.
  Pri izvedbi aktivnosti bomo sodelovali z deležniki iz okolja.
   
  Center za prilagajanje podnebnim spremembam
  V okviru tega centra bomo izvedli posvet na temo »Prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam kot izziv za lokalno gospodarstvo«. Poleg tega bomo izvedli delavnico »Prednostni ukrepi za prilagajanje podnebnim spremembam (protitočna zaščita, vodna zajetja za namakanje, rastlinske vrste, sadjarstvo, uporaba letalnikov v kmetijstvu idr.).
  V okviru kolobarja Medpodjetniškega izobraževalnega centra Grm bomo pričeli z uvajanjem novih rastlinskih vrst z namenom zamenjave koruze z ustreznejšimi vrstami za sušne razmere. Pri tem bomo pridelek količinsko in kakovostno primerjali s pridelkom koruzne silaže in spremljali spremembo ješčnosti živine.
  Pri izvedbi aktivnosti centra bomo sodelovali z Agencijo Republike Slovenije za okolje in Kmetijskim inštitutom ter Slovenskim društvom za namakanje in odvodnjo.
   
  Center za pospeševanje ekološkega turizma
  V tem centru bomo izvedli posvet na temo »Ekološki turizem kot dejavnik trajnostnega razvoja podeželja in možnost za višjo dodano vrednost«, podprt s primeri dobrih praks v slovenskem in mednarodnem prostoru. Poleg posveta bomo izvedli tudi delavnice:
    · Vloga in pomen ekološkega turizma v podeželskem prostoru.
    · Primeri dobrih praks ekološkega turizma v Sloveniji.
    · Ekološka – tradicionalna gradiva v povezavi s tradicionalno arhitekturo in primeri dobrih praks.
    · Okolju prijazna – ekološka komunalna ureditev turističnih objektov in njihove okolice.
    · Naravi prijazna notranja oprema s tradicionalnimi ekološkimi materiali.
    · Trajnostni turizem v sožitju z naravo.
  Partnerji pri aktivnostih centra bodo deležniki iz okolja.
   
  Center za načrtovanje in vzdrževanje športnih in rekreacijskih zelenih površin
  V okviru tega centra bomo na delovišču Struga izvedli sortne poskuse različnih vrst trav in slednje med sabo primerjali. S pomočjo rezultatov analize talne ruše bomo pripravili bilten s podrobnim opisom posameznih vrst in sort trave, ki se uporablja za setev na športnih in rekreacijskih zelenih površinah.
  Prav tako bomo pričeli z izvajanjem ekoloških poskusov, pri katerih bomo primerjali način delovanja posameznih oblik gnojil (hitro delujoča, počasi delujoča, kontrolirano delujoča gnojila) in vpliv na podtalnico (sprejem hranil v rastlino, izpiranje v podtalnico, zadrževanje v tleh v območju korenin, ipd.).
  Z rezultati poskusov bomo sodelovali na šoli za vzdrževalce športnih in rekreacijskih zelenih površin.
  Partnerji v tem centru so različni deležniki, predvsem podjetja in organizacije iz okolja.
   
  Center za načrtovanje in vodenje rastlinske pridelave
  V okviru tega centra bomo analizirali možnosti za vključevanje novih rastlinskih vrst v kolobar glede na potrebe po energetskih rastlinah in glede prilagajanja podnebnim spremembam. Na podlagi rezultatov bomo pripravili predstavitveno delavnico na temo »Novi kolobarni členi kot odgovor na podnebne spremembe in potrebe po energetskih rastlinah«.
  Partnerji v tem centru bodo Kmetijski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru.

  Center za organizacijo in spremljanje reje domačih in divjih živali
  V okviru tega centra bomo nadaljevali s krmnimi poskusi z uvajanjem različnih prehranskih dopolnil za prežvekovalce in perutnino. Na podlagi rezultatov bomo pripravili delavnico na temo »Prehranski dodatki za boljšo prirejo«.
  Prav tako bomo analizirali možnosti za uvajanje preventivnih akcij pri reji domačih in divjih živali. Z analizo želimo dokazati prednosti preventivnega delovanja v hlevu v primerjavi s kurativnim zdravljenjem.

  Center za varno uporabo kmetijske mehanizacije
  V okviru tega centra bomo pričeli izvajati aktivnosti za varno delo s kmetijsko mehanizacijo. Pri tem bomo analizirali postopke in načine spremljanja uporabe mehanizacije z namenom sledljivosti uporabe in servisa.

  Center za agrarno ekonomiko
  V okviru tega centra bomo analizirali ekonomsko stanje povprečnih slovenskih kmetij in možnosti za izboljšanje ekonomike in organizacije dela. Prav tako bomo analizirali različne načine povezovanja slovenskih kmetij in kmetijskih gospodarstev z namenom skupnega nastopa na trgu in povečevanja pogajalskih možnosti slovenskega kmetijstva.

  Center za mehanizacijo in logistiko v kmetijstvu
  Na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma bomo v so-organizaciji z Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru, Občino Sevnica in Zadružno zvezo Slovenije organizirali in izvedli tradicionalno mednarodno konferenco Logistika v kmetijstvu (Agricultural Logistics), ki jo vsako leto naslovimo z drugo tematiko. V okviru te predstavljamo najnovejša spoznanja, inovativne prakse in procese na področju logistike in mehanizacije skozi prispevke domačih in mednarodnih raziskovalcev ter jih predstavljamo tudi v publikaciji, ki jo izdaja Univerza v Mariboru. Za nami je že 15. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu s podnaslovom Vpliv pandemije koronavirusa na Logistiko v kmetijstvu, za prihodnje leto pa že pripravljamo konferenco na temo digitalizacije pri logistiki v kmetijstvu.
   
  Center za turizem in eno-gastronomijo
  V okviru centra za turizem in eno-gastronomijo dajemo poudarek razvoju turističnih proizvodov in kakovostni prehrani, ki je pogojena s sezonskimi, lokalnimi in zdravimi živili ter kakovostnemu načinu življenja. Lokalna kulinarika je močno povezana z vini, pri čemer govorimo o sožitju vin in kulinarike, saj je vino odlična dopolnitev in obogatitev jedi, kar blagodejno vpliva na človeški organizem. Pri tem imajo veliko vlogo vinski svetovalci – sommelierji, ki morajo imeti za opravljanje svojega poslanstva različne kompetence, spretnosti in veščine: permanentno izobraževanje, komunikacijske kompetence, kompetence timskega dela, dela pod časovnim pritiskom, prilagodljivosti in fleksibilnosti, osebnega razvoja ter širok spekter strokovnih in poklicnih kompetenc. V okviru centra dajemo poudarek poti od pridelave živil do priprave in postrežbe hrane skozi zgodbo in doživetja, kar povezujemo s področjem turizma. Z razvojno-raziskovalnim delom, znanjem in dolgoročno načrtnim izobraževanjem ter osveščanjem, predvsem profesionalcev na področju gostinstva in turizma, bodo lahko na področju turizma zagotovljeni uspehi. Center za turizem in eno-gastronomijo deluje v soustvarjanju s Katedro za vinarstvo in podporne dejavnike razvoja turistične ponudbe na podeželju ter prispeva k dodani vrednosti eno-gastronomske ponudbe v slovenskem podeželskem prostoru. V preteklem letu smo na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma ponovno gostili konferenco ob 41. svetovnem dnevu hrane »Hrana, prehrana, zdravje« na temo »Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje«.
   
  Center za sommelierstvo – sommelier Vinorodne dežele Posavje

  Področje Vinogradništvo

  • Prilagajanje vinogradov podnebnim spremembam (sorte, podlage, lega, mikrolega, mikropodnebje, gojitvene oblike, zelena dela idr.).  Dvig temperatur ogroža vinsko trto (suše, bolezni debla, novi škodljivci kot Drozofila Suzuki …) in tudi nevarno spreminja tipični značaj severnih svežih vin ( Cviček PTP, bela vina v Posavju in Podravju …).
  • Kompatibilnost terroirja s sorto.
  • Življenjski procesi vinske trte kot orodje in osnova tehnoloških ukrepov v vinogradu.
  • Vpliv agrotehničnih in ampelotehničnih del v vinogradu na kakovost grozdja.
  • Konservativna ali drugačna rez trte. Poudarki na izbiri sort, izbiri metod fito-zaščite (biodinamika, biološka sredstva).
  • Več idej je v delu, drugače upravljati z vodo, izboljšati listno površino trte, ki bi varovala grozdje pred pripeko, vzgojiti nove sorte, ki bi izhlapevale manj vode ponoči, vzgojiti bolj zgodne in tudi odporne sorte, ki naj bi pomagale vinogradništvu prebroditi spremembe v podnebju. Stroka svetuje dolgo preverjanje, katere sorte so primerne za posamezne lege in tla.
  • Sistemi gospodarjenja v vinogradništvu: konvencionalno, integrirano, ekološko, trajnostno.
  • Pri trgatvi je pomembno vrednotenje kakovosti grozdja (tehnološka in fiziološka zrelost za posamezno kategorijo vin (glej definicije v Zakonu o vinu ZVin- vina v pravem pomenu besede, vina posebnih kakovosti, posebna vina).

  Področje Vinarstvo

  Novosti v vinogradništvu predstavljajo drugačne postopke za predelavo grozdja, alkoholno vrenje in nego vina.  O lastnostih grozdja odpornih sort  premalo vemo. Z današnjimi rezultati stroka še ne more dajati podrobnih navodil o primernosti sort in postopkih kletarjenja.

  Poudarki na izobraževanju v vinarstvu

  • Grozdje, struktura in kemična sestava grozdja, mošta in vina, glede na načrtovani vinski slog.
  • Mikroflora grozdja in mošta (Saccharomyces, Nesacchaomyces).
  • Definicija in načrtovanje slogov (stilov) vina na osnovi značilnosti letnika grozdja.
  • Vloga razsluzenja in stabulacije belih in rosé moštov na kakovost in sestavo vin.
  • Alkoholna fermentacija (spontana, ne spontana-izbira sevov kvasovk s poznanimi lastnostmi za posamezen vinski slog, bioprotekcija mošta, vpliv temperature na kakovost in značaj vin, na stranske produkte alkoholnega vrenja, prehrana kvasovk …).
  • Vloga maceracije (bele in rdeče drozge) pred in po alkoholni fermentaciji.
  • Vloga in postopki  jabolčno mlečno-kislinskega vrenja pri oblikovanju vinskih značajev (postopki izvedbe: spontani, co-inokulacija, inokulacija po končanem alkoholnem vrenju, ...).
  • Primerjava konvencionalne in minimalistične enologije pri pridelavi vina.
  • Pridelava in nega raznih kategorij vin po definicijah v Zakonu o vinu.
  • Racionalna (osveščena) uporaba sulfitov v verigi od grozdja do steklenice, z vključevanjem alternativnih sredstev za posamezen učinek (npr. antioksidacijski).
  • Pridelava vin brez uporabe žvepla.
  • Nega in zorenje vin (različne vrste posod, cisterne, klasični sodi, barriqui, betonske cisterne, Quevri …).
  • Pomanjkljivosti, napake in bolezni vin (kako se jim izogniti?).
  • Stekleničenje vin  je zelo občutljiva faza za ohranjanje kakovosti vin (priprava vin za stekleničenje, različne tehnike natakanje vin v steklenice, vpliv zamaška na kakovost in razvoj vina v steklenici …).
  • Metode, pomen in poslanstvo senzoričnega ocenjevanja vin, seznanitev z absolutnimi in primerjalnimi metodami ocenjevanja,  vpliv psiholoških dejavnikov na objektivno senzorično analizo vin.
  • Aktualna slovenska vinska zakonodaja in seznanitev z nekaterimi resolucijami Mednarodne organizacije za trto in vino (O.I.V.).

  Pridobljene kompetence

  • Sposobnost prilagajati letine grozdja in vina potrebam trga.
  • Vodenje predelave grozdja in alkoholnega vrenja, selekcija mladih vin, nega, zorenje in stekleničenje vin.
  • Razumevanje in izvajanje potrebnih analiz (fizikalne, kemične, mikrobiološke) za kontrolo kakovosti in sposobnost interpretacije rezultatov.  
  • Sposobnost kontrole kakovosti v verigi od trte do steklenice (okolje, zdravje, varnost).
  • Zna uporabljati veščine senzorične analize v vseh fazah pridelave, nege in hrambe vina.
  • Sposobnost tehnoloških raziskav z grozdjem in vini.

  Poudarki na izobraževanju v gastronomiji-sommelierstvu

  • Organoleptično spoznavanje vin različnih porekel ter vinske zakonodaje posameznih vinorodnih držav.
  • Spoznavanje senzorične analize vin in metod za ocenjevanje.
  • Osnove pridelave grozdja.
  • Spoznavanje osnovnih pravil o druženju in harmoniji jedi in vin. 
  • Razumevanje gastronomske in vinske kulture ter vizije za razvoj panoge.
  • Poznavanje strokovne predstavitve in postrežbe različnih vrst vin.
  • Poznavanje strežnega inventarja in kozarcev za postrežbo vina.
  • Osnove strežbe in bonton omizja.

  Komu je namenjeno izobraževanje za vinskega svetovalca - sommelierja

  • Bodočim podjetnikom, vinarjem.
  • Vsem, ki nameravajo razvijati vinski turizem.
  • Vsem, ki vidijo svoj način dela in želijo ustvariti kariero v gostinstvu.
  • Odgovornim za nabavo in prodajo vin v veletrgovini ter maloprodaji.
  • Zaposlenim v vinotekah, vinskih kleteh, gostinsko-turističnih obratih, gostilnah, hotelih, turističnih kmetijah, zidanicah.
  • Učiteljem v izobraževalnih institucijah.
  • Študentom in drugim.

  Kompetence sommelierja

  • Bodoči vinski svetovalec - sommelier pridobi znanja, ki mu omogočajo v proizvodnem procesu vinske kleti samostojno načrtovati selekcijo vin za kratkoročno in dolgoročno promocijo ter usmerjanje trženja.
  • Na turističnih kmetijah oblikuje vinske karte glede na regionalno ponudbo jedi, ki jih kmetija ponuja. Vodi vinske degustacije na atraktivni ravni, s poudarkom specifik posameznih vin.
  • V restavracijah in gostilnah je zadolžen za oblikovanje dnevne in dolgoročne vinsko karte. Spremlja konkurenčnost dobaviteljev vin in nakup vin prilagaja sezonski ponudbi jedi. Je vez med kuhinjo,  strežnim osebjem in gosti, a hkrati svetovalec za harmonijo okusov, za izbiro vin k posameznih  jedem.
  • Sommelierji imajo veliko vlogo pri sestavi in oblikovanju ustreznih kulinaričnih krožnikov, pri druženju jedi in vin (gastronomskih dvojicah). Sodelovati morajo s kuharji in drugim osebjem v procesu nabave živil, priprave jedi in končne postrežbe gostu. Sommelierju predstavlja kombiniranje sestavin na krožniku z vini pravi izziv, saj hkrati s teoretičnimi znanji o posameznih sestavinah pridobiva še praktične izkušnje okušanja in raziskovanja v eno-gastronomiji, ki mnogokrat prikaže tudi presenetljive rezultate.
  • Nujno je sommeliersko znanje za vodenje in funkcioniranje vinotek. Vinoteka ni samo prodajalna vin, ampak predvsem svetovalnica domačim in tujim gostom, ki želijo temeljiteje spoznati vinsko ponudbo, zgodovino vinorodnih krajev, vinske običaje in ljudi.  Zaželeno je, da vinski svetovalci - sommelierji obvladajo vsaj en tuji jezik, da bo »izvoz« vina preko turizma uspešen in na »evropski« ravni.
  • Bistvo dobrega sommelierja je v tem, da gostu daje vtis »zaupanja vreden«. V današnji družbi je postal pomen vinsko-kulinaričnega znanja prioriteta, kot tudi zavedanje o tem, da imamo nadpovprečno izobražene goste, kar navsezadnje tudi dviguje raven gastronomske ponudbe. V sodobni gostinsko turistični prodaji je kvalificirani sommelier vir zaupanja in vrhunske strokovnosti, saj nastopa kot specialist v svetovanju in postrežbi vina. Vinski svetovalec - sommelier je suveren svetovalec in odličen prodajalec ter predstavlja dodano vrednost vsakega gostinsko turističnega obrata (hoteli, gostilne, turistične kmetije, zidanice, vinoteke, vinske kleti).