|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

KONTAKTNE INFORMACIJE

Predstojnica Razvojno – raziskovalnega inštituta GRM:
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

E-mail:
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
Telefon:
+386 41 322 900

Nahajate se tukaj

  VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE RAZVOJNO - RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA GRM

  “Najpomembnejše na tem svetu ni, kje smo,
  ampak v kaj gremo.” 
  (Oliver Wendell Holmes)
   
  Vizija in poslanstvo Razvojno – raziskovalnega inštituta GRM je zagotavljanje podlag za trajnostno upravljanje podeželja in njegovega razvoja.  

  Vizija
  Razvojno – raziskovalni inštitut GRM Novo mesto bo utrjeval svoj status v družbi in se razvijal v prepoznavno zakladnico znanja, inovativnosti in ustvarjalnih idej v raziskavah biotehnike, turizma, podeželja in z njim povezanimi področji, kot so energetika, turizem, šport in rekreacija, kulinarika, kmetijska pridelava in reja, etnološke značilnosti, mehanizacija in varnost, logistika in organizacija trženja, ekoremediacije, trajnostni razvoj idr. Inštitut bo prenašal raziskovalna spoznanja z znanstveno odličnostjo in strokovno kompetentnostjo v vse pore trajnostnega razvoja družbe z namenom poglabljanja znanj ter zavedanja o pomenu podeželja in ravnanja z njim. Inštitut se bo razvijal kot znanstveni, strokovni in kulturni hram odnosa do narave, dobrin in storitev, ki jih podeželje daje Sloveniji.    

  Poslanstvo
  Inštitut je javni raziskovalni zavod, ki ga je zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ustanovil z namenom:

  1. Ustvarjanja novega temeljnega in aplikativnega znanja na področju razvoja biotehnike, turizma in podeželja ter vseh sorodnih naravoslovnih in okoljskih ved.
  2. Prenašanja tega znanja v uporabo za izboljšanje kakovosti življenja, za podporo okoljskim politikam in za razvoj podeželja kot celote.

  To poslanstvo bomo izvajali v okviru dejavnosti:

  1. Ustvarjanje novega znanja s temeljnimi raziskavami in eksperimentalnimi dejavnostmi na področju naravoslovnih ved, varstva okolja, biotehnologije in objavami najnovejših izsledkov raziskav v različnih strokovnih in znanstvenih publikacijah.
  2. Uvajanje ustvarjenega novega znanja v prakso za potrebe državnih in lokalnih organov ter za gospodarske subjekte s ciljem izboljševanja kakovosti življenja.
  3. Izobraževanja, ki obsegajo:
   • usposabljanje diplomantov na dodiplomskem študiju Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in drugih šol.
   • usposabljanje diplomantov na dodiplomskem študiju Višje strokovne šole Grm Novo mesto in drugih šol.
   • predavanja v različnih programih zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma in drugih primerljivih šolah po Sloveniji in izven meja naše države;
   • predavanja v okviru fakultet in univerz v Sloveniji in izven.
  4. Izobraževanj v okviru pridobitve Nacionalnih poklicnih kvalifikacij in drugih neformalnih izobraževanjih in v programih, usmerjenih v pridobivanje ključnih kompetenc prihodnosti, spretnosti in veščin (kritično in analitično razmišljanje, čustvena inteligenca, prilagodljivo in kreativno razmišljanje, računalniško usmerjeno razmišljanje, nova medijska pismenost, trans disciplinarnost, »design-thinking«, virtualno sodelovanje, kognitivno upravljanje idr.)

  Vrednote
  V okviru inštituta smo usmerjeni v vrednote:

  • Kredibilnost, etičnost in transparentnost: Razvijamo pošten odnos v medsebojnih odnosih in v odnosu do okolja, v katerem delujemo.
  • Delo: Vsem našim soustvarjalcem predstavljamo delo kot vrednoto, s katero vsakdo gradi skupno in individualno blaginjo ter razvija svojega duha.
  • Družbena odgovornost za trajnostni razvoj: Soustvarjalci razvijamo odgovoren odnos do inštituta, do področja delovanja in do stroke z namenom zagotavljanja dobrobiti vseh soustvarjalcev in družbe kot celote.
  • Ustvarjalnost: Spodbujamo razvoj novega znanja in intelektualne (samo)refleksije, spodbujamo iskanje inovativnih rešitev v okolju našega skupnega in individualnega delovanja.
  • Pripadnost: Spodbujamo pripadnost inštitutu, našim skupnim ciljem in okolju, kjer delujemo.
  • Dostopnost: Spodbujamo vse soustvarjalce k medsebojni komunikaciji, premagovanju statusnih ovir med nami in razvoju spoštljive komunikacije;
  • Svoboda: Smo politično, versko, rasno in narodnostno neodvisna inštitucija, ki spodbuja strpnost v družbi in sledi predvsem strokovnim ciljem.
  • Poslovna odličnost: Razvijamo poslovno odličnost pri izvajanju razvojno-raziskovalne dejavnosti in poslovno odličnost pri izvajanju poslovnih funkcij.
  • Kakovost dela: Skrbimo za razvoj kompetenc raziskovalcev, ki jim omogočajo kakovostna znanja in razvoj osebne kariere.
  • Humanizem, odprta družba, človekove pravice in enake možnosti: Spodbujamo vrednote strpnosti, svobodo človeka in odgovornost za šibkejše v človeški družbi.