|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

KONTAKTNE INFORMACIJE

Predstojnica Razvojno – raziskovalnega inštituta GRM:
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

E-mail:
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
Telefon:
+386 41 322 900

Nahajate se tukaj

  RAZVOJ PROJEKTNIH VSEBIN INŠTITUTA

  "Uspeh je posledica,
  naj nikoli ne bo cilj."
  (Gustave Flaubert)
   
  V okviru Razvojno – raziskovalnega inštituta GRM razvijamo mnoge raziskovalne, znanstvene in aplikativne projektne vsebine, trenutno so v teku:

   
  Sicer pa se v okviru inštituta načrtujejo faze sodelovanja, organizacije, koordinacije, izvedbe in implementacije razsežnih vsebin posameznih projektov in aktivnosti v okviru oddelkov Razvojno - raziskovalnega inštituta Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Nadaljevali bomo na aktivnostih pri naslednjih vsebinah:

  • Zavod bo prvenstveno vodil in predvidoma dokončal investicijo novih prostorov izgrajenih po požaru ki jih bo predal v uporabo.
  • Aktivno bomo sodelovali v Konzorciju biotehniških šol Slovenije, v konzorciju treh konzorcijev (biotehniških šol, šolskih centrov in ekonomskih šol) konzorciju gimnazij, v konzorciju višjih strokovnih šol ter v konzorciju za pripravo projektov MIZŠ in drugih skupnih projektov.
  • MOFAS - način financiranja šolstva in vzpostavljanje šolske avtonomije  bomo praktično izpopolnili tudi za okvir financiranja med posameznimi enotami skupaj s strukturo prihodkov, pridobljenih na trgu, nadaljuje se izpopolnitev sodil.
  • Sodelovanje z različnimi inštitucijami za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.
  • Certifikati šole I, II in III (zaupanja vreden) pri praktičnem pouku.
  • Projekt Dijak z inštruktorjem na najboljših strojih.
  • Izobraževanje nosilcev mojstrskih -učnih kmetij.
  • Organizacija posvetov in kongresov za podeželsko in mestno prebivalstvo.
  • Projekt nadaljnjega uveljavljanja celostne podobe šole (zaščitnega znaka šole in podobe etikete šole za izdelke).
  • Nadaljnji razvoj projekta – Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma kot razvojno izobraževalno središče – jedro  za kmetijstvo in podeželje (vrtnarska postaja, ogledi, razstave, prikazi, svetovanje, razvoj infrastrukture: ekološki sadovnjak, obnova vinograda, drevesnica okrasnih rastlin, razvijanje tehnologij vzgoje trat za travne tepihe,...).
  • Priprava, vodenje in organizacija oddaj v sredstvih javnega obveščanja, v katere bomo vključevali strokovne sodelavce šole in drugih institucij, s ciljem razvoja kmetijstva in podeželja, gostinstva, turizma.
  • Sodelovanje pri projektu vzdrževanja  igrišča za golf na Strugi v okviru projekta Učno razvojni center za krajino šport Kmetijske šole Grm Golf Otočec in učenje igre golfa za dijake, študente ter sodelavce.
  • Organizacija in priprava sejmov ter sodelovanje na njih, državnih tekmovanj v dresurnem jahanju in preskakovanju ovir za konje in drugih tekmovanj ter udeležba na tekmovanjih doma in v tujini,
  • Organizacija državnega tekmovanja »Etnološke in kulinarične značilnosti podeželja«.
  • Organizacija dnevov odprtih vrat.
  • Priprava projekta Podeželsko razvojno jedro za oblikovanje podjetniškega grozda na podeželju – sodelovanje s podjetniškim centrom in pomoč pri ustanovitvi inkubator zadruge.
  • Priprava in izvajanje  IPA projektov, priprava in kandidiranje s projekti LEADER (kot nosilec v projektu vsako leto 1 – 2 projekta),
  • Organizacija in priprava šolskih regijskih in državnih tekmovanj ter tekmovanj v srednje-evropskem partnerstvu (GATUS),
  • Razvijanje projekta Vseživljenjskega učenja in osveščanja potrošnika
  • Razvijanje vinogradništva in kletarstva ter vseh živilskih področij za predelavo kmetijskih pridelkov.
  • Vključevanje v projekt razvijanja klubskih in društvenih dejavnosti v okolju (vodenje, organizacija, sodelovanje).
  • Nadaljnje razvijanje projekta Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril.
  • Vzpostavljanje  čebelarskega centra in čebelarske šole na Zavodu ter priprava Čebelarske akademije.
  • Projekt vključevanja čebelarskih vsebin v posamezne predmete, s ciljem izobraziti dijake za čebelarstvo (čebelarski certifikat).
  • Gojenje in predelava začimb in dišavnic.
  • Nadaljevanje projekta ohranjanja avtohtonih sort rastlin (semen in sadik).
  • Vzpostavljanje projekta Organiziranega trženja zavoda in članov gospodarskega grozda za hrano in okolje Zaupanja vreden in bivših dijakov in študentov Grma Novo mesto - Grmčanov, Plečnikove arkade - tržnica Ljubljana in spodbujanje trženja pridelkov v znotraj gospodarskega grozda tudi na drugih lokacijah.
  • Delovanje v Konzorciju cvička ter vključevanje v druge konzorcije v sistemu gospodarskega grozda na podeželju, oblikovanje Organizacije pridelovalcev.
  • Projekti razvijanja organiziranosti pridelovalcev in potrošnikov (v konzorcijih, zadrugah, organizacijah pridelovalcev, društvih in klubih).
  • Organizacija različnih prireditev, povezanih z urejanjem krajine in razvojem turizma.
  • Projekt izvajanja HACCP sistema.
  • Domači in mednarodni projekti – prijave (Comenius, Skriti zaklad, Erasmus+, Jean Monet …). 
  • Razvijanje in uvajanje certifikatnega izobraževanja ter vzpostavitev sistema certifikatnega izobraževanja kot posledica opravljenih modulov veljavnih programov.
  • Prijavljanje na državne projekte in projekte evropskih skladov s ciljem urejanja infrastrukture in razvoja človeških virov.
  • Projekt oskrbe šolske kuhinje in šolskih obratov z domačimi pridelki in izdelki, nadaljevanje študentske prehrane v gostinske obrate zavoda.
  • Projekt zdravega načina življenja dijakov, študentov, zaposlenih (jabolko, mleko, zajtrk, gibanje …) – vključitev v Mrežo zdravih šol.
  • Priprava programa razvojnega inštituta v okviru projektov NEXTGEN: Politehnični razvojno inovativni center prehranskih izdelkov ter pregled prioritet vzdrževanja obstoječih objektov in opreme.
  • Projekt aktivnosti za ustanovitev Fakultete Upravljanje podeželja in močnejšo povezavo v vertikali izobraževanja v smeri Politehnike.
  • Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije.
  • Vključevanje v regionalne in državne razvojne programe (RRP, Lider, LAS) kot nosilci ali partnerji ter članstvo v RRP, Lider, LAS, Pametni specializaciji – SRIP.
  • Organizacija sejemskih in prodajnih dejavnosti za Grmčane ter organizacija gostinskega in turističnega grozda Grmčanov (konzorcijev različnih področij).
  • Projekt izvedbenega kurikulama za posamezna specifična področja, ki omogočajo pridobitev specifične listine, ki jo izda šola.
  • Priprave projekta selitve Srednje šole za gostinstvo in turizem, prenova objektov Kmetijske šole ter izgradnja športne dvorane – NEXTGEN.
  • Priprava in izvedba projektov za obnovljive vire energije (rastlinjaki, kurilnica, sušilnica za seno in žita, …).
  • Kadrovsko in programsko oblikovanje centrov Inštituta,
  • Opravljanje z  inštitutom v Evro azijski shemi -  Agrarna logistika (soustanoviteljstvo). Sodelovanje Slovenija – Sibirija z Agrarno univerzo Krasnoyarsk,
  • Izobraževanje in izpopolnjevanje za nove kompetence (lovstvo, ribištvo, socialno podjetništvo, …).
  • Projekt laboratorij, izdelkov v biotehniki.