|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

KONTAKTNE INFORMACIJE

Predstojnica Razvojno – raziskovalnega inštituta GRM:
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

E-mail:
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
Telefon:
+386 41 322 900

Nahajate se tukaj

  NALOGE RAZVOJNO - RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA GRM

  "Delaj to, v kar verjameš, in verjemi v to, kar počneš.
  Vse drugo je tratenje energije in časa."
  (Nisargadatta)

  Inštitut opravlja razvojno – raziskovalne naloge v okviru zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma s področij, ki pokrivajo delovanje posameznih šol. Izvaja temeljne, aplikativne, razvojne in druge projekte ter eksperimentalne dejavnosti na področju naravoslovja, tehnologije, kmetijstva, gostinstva, turizma in sorodnih dejavnosti ter družboslovja (organizacijske vede, ekonomija, logistika ...), opravlja strokovne, svetovalne in druge storitve, ki se financirajo iz javnih sredstev ali pa iz sredstev naročnikov raziskovalnih in drugih projektov. Inštitut je usmerjen v raziskovalno in razvojno dejavnost za potrebe zavoda Grm Novo mesto – center biotehnik in turizma ter za druge naročnike.
   
  Inštitut opravlja razvojno-raziskovalne naloge v okviru zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma s sledečih strokovnih področij:

  • razvoj podeželja in biotehnike,
  • učinkovita raba energije,
  • obnovljivi viri energije,
  • ekološko kmetovanje,
  • inovativni turizem,
  • gostinstvo,
  • prilagajanje podnebnim spremembam,
  • športne in rekreacijske zelene površine,
  • rastlinska pridelava,
  • reja živine,
  • predelava,
  • trženje,
  • strojništvo in logistika v kmetijstvu,
  • organizacijski sistemi na podeželju in v biotehniki,
  • upravljanje podeželja in
  • trajnostni razvoj.

   
  Inštitut organizira strokovna srečanja, posvete, konference, akademije in kongrese v skladu s potrebami stroke po predhodnem soglasju Kolegija zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Na podlagi svojega raziskovalnega dela in pregleda rezultatov dela sorodnih institucij pripravlja tehnološke načrte za posamezno panogo glede na danosti in možnosti. 
  Razvojno – raziskovalni inštitut GRM izvaja naslednje aktivnosti:

  • organizira in izvaja znanstveno-raziskovalno dejavnost,
  • opravlja strokovne, svetovalne in druge storitve,
  • s posredovanjem novih spoznanj in znanstvenih izsledkov skrbi za razvoj znanstvenih disciplin in strok,
  • sodeluje z raziskovalnimi in drugimi organizacijami na raziskovalnih področjih, ki jih strokovno pokriva,
  • prenaša strokovne ter znanstveno-raziskovalne izsledke v prakso,
  • izvaja založniško dejavnost,
  • organizira znanstvena in strokovna posvetovanja s področja svoje dejavnosti,
  • sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,
  • vključuje študente v razvojno, raziskovalno in znanstveno delo,
  • izvaja različne programe vseživljenjskega učenja (tečaje, poletne šole, programe usposabljanj, ustvarjalnice ipd.),
  • v skladu s svojimi strokovnimi zmožnostmi pripravlja strokovne podlage za ustanavljanje javne univerze Novo mesto in prispeva h krepitvi novomeškega akademskega prostora,
  • motivira raziskovalce za raziskovalno delo in njihov nadaljnji akademski razvoj, pripravlja strokovne in znanstvene članke ter jih objavlja v revijah različnih strokovnih nivojev,
  • motivira raziskovalce za pridobivanje akademskih nazivov in opravljanje pedagoškega dela na visokošolskih ustanovah.

   
  V okviru svoje dejavnosti si inštitut prizadeva za dostopnost in uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, za razvoj in prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, obveščanje javnosti, popularizacijo znanosti ter širjenje znanstvene kulture in misli.
  Inštitut lahko v okviru svojih aktivnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi pri izvajanju raziskovalnega dela. Usmerjen je v medsebojno interesno povezovanje in sodelovanje v državnem in mednarodnem okolju z namenom ustvarjanja novega znanja in spoznanj.
  Inštitut se financira s strani ustanovitelja, sicer pa pridobiva tudi druga finančna sredstva:

  • s prijavami različnih raziskovalnih in razvojnih projektov na lokalne, državne in evropske ravni razpisov,
  • s plačili za opravljene izobraževalne, raziskovalne in strokovne storitve,
  • z dotacijami,
  • iz drugih virov.