|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROGRAM DELA RAZVOJNO -RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA GRM

  Razvojni program
  Razvojno – raziskovalni inštitut Grm je inštitut v okviru zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Namera po ustanovitvi inštituta se je razvijala več let, saj smo že preko 20 let partnerji Kmetijskemu inštitutu Slovenije pri temeljnih in aplikativnih raziskavah na področju poljedelstva in vrtnarstva, prav tako se zaposleni univerzitetno izobraženi učitelji, magistri in doktorji čedalje pogosteje spogledujejo z raziskovalnim delom. Na zavodu spodbujamo nadaljnje izobraževanje, usposabljanje, specializacije na vseh področjih biotehnike, gostinstva in turizma vse zaposlene na zavodu. V ta namen želimo obstoječo sodobno infrastrukturo Medpodjetniškega izobraževalnega centra Grm uporabiti tudi v temeljne raziskovalne namene in jo po potrebi dopolniti z manjkajočo opremo. Prav tako zavod že sedaj razpolaga s kvalitetno raziskovalno opremo za potrebe pedagoškega procesa, ki jo prav tako namenjamo v raziskovalne namene. Iz tega sledi, da želimo z ustanovitvijo inštituta smotrno uporabiti obstoječo infrastrukturo in uporabnost nadgraditi z znanstveno raziskovalno dejavnostjo. V fazi ustanovitve ima Razvojno – raziskovalni inštitut Grm samo eno raziskovalno skupino, kasneje bomo število raziskovalnih skupin povečali v skladu s potrebami podeželja in razvojnimi cilji zavoda Grm Novo mesto in inštituta. Planiran razvoj inštituta bo šel v smeri iskanja priložnosti slovenskega podeželja za ohranjanje in razvoj novih delovnih mest ob sočasnem ohranjanju in razvoju ruralnega področja ob razvoju urbanih območij v Sloveniji. Inštitut bo ob ustanovitvi Fakultete za upravljanje podeželja postal njen temelj za raziskovalno dejavnost raziskovalcev in predavateljev na fakulteti.  

  Raziskovalni program
  Na Razvojno – raziskovalnem inštitutu Grm bomo raziskovalno delo usmerili v dejavnosti na podeželju in ruralnem prostoru, s katerimi bomo iskali možnosti razvoja podeželskega prostora in s tem upravljali z viri na podeželju. V ta namen bomo dolgoročno spodbujali raziskave za sledeča področja:

  • ekonomika kmetijske pridelave, reje, predelave, priprave izdelkov za trg,
  • nove priložnosti kmetijske pridelave, reje, predelave in priprave izdelkov za trg,
  • energetika v kmetijstvu in gostinstvu,
  • logistika v kmetijstvu, gostinstvu in turizmu,
  • pridobivanje finančno podprtih evropskih in nacionalnih razvojnih projektov,
  • kulinarične posebnosti in kombinacije,
  • priprava in vzdrževanje športnih, rekreacijskih in turističnih objektov.

  Raziskovalna skupina bo v prvem letu po ustanovitvi pričela z raziskavami na področju energetike v kmetijstvu, pridobivanja evropskih in nacionalnih razvojnih in raziskovalnih sredstev, vzdrževanja športnih in rekreacijskih zelenih površin, s poljskimi poskusi v poljedelstvu in vrtnarstvu ipd. Raziskave na področju energetike bodo temeljile na raziskavi različnih fotovoltaičnih sistemov in izrabe drugih obnovljivih energetskih virov, kot so bioplin, biomasa in vetrna energija. Raziskave na področju urejanja zelenih površin smo že pričeli s kolekcijskimi setvami različnih vrst in sort trave za pripravo travnih mešanic, nadaljevali bomo z ekološkimi raziskavami uporabe različnih vrst in tipov gnojil na zelenih športnih površinah. V poljedelstvu in vrtnarstvu bomo nadaljevali s tradicionalnimi sortnimi poskusi, pričeli bomo z raziskavami na področju kisanja zelja. V živinoreji bomo nadaljevali s temeljnimi raziskavami na področju prehrane mlečnih pasem govedi, pričeli z raziskavami prehrane perutnine. Na prehranskem področju bomo preverili vpliv prehranskih dopolnil (tanin) na kvaliteto mleka, zdravstveno stanje živali in hitrosti prirasta. Intenzivno bomo sodelovali pri pripravi programa za izkoriščanje finančnih sredstev za znanstveno raziskovalne namene.