|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  NALOGE INŠTITUTA

  Inštitut opravlja razvojno – raziskovalne naloge v okviru zavoda Grm Novo mesto s področij, ki pokrivajo delovanje posameznih šol. Izvaja temeljne, aplikativne, razvojne in druge projekte na področju naravoslovja, tehnologije, kmetijstva, gostinstva, turizma in sorodnih dejavnosti ter družboslovja (organizacijske vede, ekonomija, logistika...), opravlja strokovne, svetovalne in druge storitve, ki se financirajo iz javnih sredstev ali pa iz sredstev naročnikov raziskovalnih in drugih projektov. Inštitut opravlja raziskovalno dejavnost za potrebe zavoda Grm Novo mesto ter za druge naročnike.

   
  Inštitut opravlja razvojno-raziskovalne naloge v okviru zavoda Grm Novo mesto s sledečih strokovnih področij:

  • razvoj podeželja in biotehnike,
  • učinkovita raba energije,
  • obnovljivi viri energije,
  • ekološko kmetovanje,
  • ekološki turizem,
  • prilagajanje podnebnim spremembam,
  • športne in rekreacijske zelene površine,
  • rastlinska pridelava,
  • reja živine,
  • predelava,
  • trženje,
  • strojništvo in logistika v kmetijstvu,
  • organizacijski sistemi na podeželju in v biotehniki,
  • upravljanje podeželja in
  • trajnostni razvoj.

   
  Inštitut organizira strokovna srečanja, posvete, konference in kongrese v skladu s potrebami stroke po predhodnem soglasju kolegija zavoda Grm Novo mesto. Na podlagi svojega raziskovalnega dela in pregleda rezultatov dela sorodnih institucij pripravlja tehnološke načrte za posamezno panogo glede na danosti in možnosti. 
   
  Inštitut izvaja sledeče aktivnosti:

  • organizira in izvaja znanstveno-raziskovalno dejavnost,
  • opravlja strokovne, svetovalne in druge storitve,
  • s posredovanjem novih spoznanj in znanstvenih izsledkov skrbi za razvoj znanstvenih disciplin in strok,
  • sodeluje z raziskovalnimi in drugimi organizacijami na raziskovalnih področjih, ki jih strokovno pokriva,
  • prenaša znanstveno-raziskovalne izsledke v prakso,
  • izvaja založniško dejavnost,
  • organizira znanstvena in strokovna posvetovanja s področja svoje dejavnosti,
  • sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov zavoda Grm Novo mesto,
  • vključuje študente v raziskovalno delo,
  • izvaja različne programe vseživljenjskega učenja (tečaje, poletne šole, programe usposabljanja ipd.),
  • v skladu s svojimi strokovnimi zmožnostmi pripravlja strokovne podlage za ustanavljanje visokošolskega zavoda za področje upravljanja podeželja,
  • motivira raziskovalce za raziskovalno delo in njihov nadaljnji akademski razvoj, pripravlja strokovne članke in jih objavlja v revijah različnih strokovnih nivojev,
  • motivira raziskovalce za pridobivanje akademskih nazivov in opravljanje pedagoškega dela na visokošolskih ustanovah.

   
  V okviru svoje dejavnosti si Inštitut prizadeva za dostopnost in uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, za razvoj in prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, za obveščanje javnosti, popularizacijo znanosti ter širjenje znanstvene kulture.
   
  Inštitut v okviru svojih aktivnosti lahko sodeluje z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi pri izvajanju raziskovalnega dela. Usmerjen je v medsebojno interesno povezovanje in sodelovanje v državnem in mednarodnem okolju z namenom ustvarjanja novega znanja in spoznanj.
   
  Inštitut se financira s strani ustanovitelja, sicer pa pridobiva druga finančna sredstva:

  • S prijavami na različne raziskovalne in razvojne projekte na lokalni, državni in evropski ravni,
  • S plačili za opravljene izobraževalne, raziskovalne in strokovne storitve,
  • Z dotacijami,
  • Z drugih virov.