|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  NAČRT DELA ZA SEZONO 2010/2011

  V tem letu bo Inštitut pripravil programske dokumente in organiziral delo v posameznih centrih. V vsakem centru bomo oblikovali strokovni sosvet in pripravili vsebinska izhodišča za delovanje centra.  

  Center za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije
  V okviru Centra za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije bomo pripravili delavnice na temo:

  • Energetsko knjigovodstvo na kmetiji
  • Energetski pregled kmetije
  • Izdelava energetske bilance kmetije s predlogi za večjo učinkovitost
  • Možnosti uporabe toplotnih črpalk na kmetiji.

  Center bo vsebinsko sodeloval z Društvom za razvoj in oživitev Trebnjega (g. Gorazd Marinček).
   
  Center za evropske projekte
  V okviru tega centra bomo pripravili pregled evropskih projektov, primernih za slovensko podeželje in na to temo izvedli izobraževalno delavnico. Prav tako bomo izvedli aplikativne in analitične raziskave ter pripravili primere dobrih praks oziroma simulacijo razvoja posamezne kmetije s pomočjo sredstev različnih evropskih in domačih skladov.
  Center bo vsebinsko sodeloval z Razvojnim centrom Novo mesto.
   
  Center za pospeševanje ekološkega kmetijstva
  Center bo poskrbel za izvedbo delavnic:

  • Zelena javna naročila in naročanje ekološko pridelane hrane v javnih zavodih in državnih ustanovah,
  • Vključevanje kmetovalcev v kontrolni sistem za ekološko kmetovanje,
  • Povezovanje pridelovalcev in predelovalcev ekološke hrane s potrošniki, dobava večjim javnim in zasebnim porabnikom.

  Pripravili bomo popis potencialov in interesa za ekološko kmetovanje v občinah Dolenjske in Bele krajine, popis potencialnih kupcev ekološko pridelane hrane, artiklov in količin z informativnimi cenami.
  Pri izvedbi aktivnosti bomo sodelovali s Društvom za razvoj in oživitev Trebnjega ter Društvom Grmčani.
   
  Center za prilagajanje podnebnim spremembam
  V okviru tega centra bomo izvedli posvet na temo »Prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam kot izziv za lokalno gospodarstvo. Poleg tega bomo izvedli delavnico »Prednostni ukrepi za prilagajanje podnebnim spremembam (protitočna zaščita, vodna zajetja za namakanje, rastlinske vrste, sadjarstvo, ipd.).
  V okviru kolobarja MIC-a Grm bomo pričeli z uvajanjem novih rastlinskih vrst, kot sta sudanska trava in sirek z namenom zamenjave koruze z ustreznejšimi vrstami za sušne razmere. Pri tem bomo pridelek količinsko in kakovostno primerjali s pridelkom koruzne silaže in spremljali spremembo ješčnosti živine.
  Pri izvedbi aktivnosti centra bomo sodelovali z ARSO in Kmetijskim inštitutom ter Slovenskim društvom za namakanje in odvodnjo.
   
  Center za pospeševanje ekološkega turizma
  V tem centru bomo izvedli posvet na temo »Ekološki turizem kot dejavnik trajnostnega razvoja podeželja in možnost za višjo dodano vrednost, primeri dobrih praks v tujini in pri nas. Poleg posveta bomo izvedli tri delavnice:

  • Ekološka – tradicionalna gradiva v povezavi s tradicionalno arhitekturo in primeri dobrih praks,
  • Okolju prijazna – ekološka komunalna ureditev turističnih objektov in njihove okolice,
  • Naravi prijazna notranja oprema s tradicionalnimi ekološkimi materiali.

  Partnerji pri aktivnostih centra bodo društvo Grmčani in Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega.
   
  Center za načrtovanje in vzdrževanje športnih in rekreacijskih zelenih površin
  V okviru tega centra bomo na delovišču Struga izvedli sortne poskuse različnih vrst trav in slednje med sabo primerjali. S pomočjo rezultatov analize talne ruše bomo pripravili bilten s podrobnim opisom posameznih vrst in sort trave, ki se uporablja za setev na športnih in rekreacijskih zelenih površinah.
  Prav tako bomo pričeli z izvajanjem ekoloških poskusov, pri katerih bomo primerjali način delovanja posameznih oblik gnojil (hitro delujoča, počasi delujoča, kontrolirano delujoča gnojila) in vpliv na podtalnico (sprejem hranil v rastlino, izpiranje v podtalnico, zadrževanje v tleh v območju korenin, ipd.).
  Z rezultati poskusov bomo sodelovali na šoli za vzdrževalce športnih in rekreacijskih zelenih površin.
  Partnerji v tem centru bodo podjetje AB Božič in Fakulteta za agronomijo iz Beograda (dr. Nebojša Momirovič).
   
  Center za načrtovanje in vodenje rastlinske pridelave
  V okviru tega centra bomo analizirali možnosti za vključevanje novih rastlinskih vrst v kolobar glede na potrebe po energetskih rastlinah in glede prilagajanja podnebnim spremembam. Na podlagi rezultatov bomo pripravili predstavitveno delavnico na temo »Novi kolobarni členi kot odgovor na podnebne spremembe in potrebe po energetskih rastlinah«.
  Partnerji v tem centru bodo Kmetijski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za kmetijstvo Maribor.
   
  Center za organizacijo in spremljanje reje domačih in divjih živali
  V okviru tega centra bomo nadaljevali s krmnimi poskusi z uvajanjem različnih prehranskih dopolnil za prežvekovalce in perutnino. Na podlagi rezultatov bomo pripravili delavnico na temo »Prehranski dodatki za boljšo prirejo«.
  Prav tako bomo analizirali možnosti za uvajanje preventivnih akcij pri reji domačih živali. Z analizo želimo dokazati prednosti preventivnega delovanja v hlevu v primerjavi z kurativnim zdravljenjem.
   
  Center za varno uporabo kmetijske mehanizacije
  V okviru tega centra bomo pričeli izvajati aktivnosti za varno delo s kmetijsko mehanizacijo. Pri tem bomo analizirali postopke in načine spremljanja uporabe mehanizacije z namenom sledljivosti uporabe in servisa.
  Partner v tem centru bo KGZS zavod Novo mesto.
   
  Center za agrarno ekonomiko
  V okviru tega centra bomo analizirali ekonomsko stanje povprečnih slovenskih kmetij in možnosti za izboljšanje ekonomike in organizacije dela. Prav tako bomo analizirali različne načine povezovanja slovenskih kmetij in kmetijskih gospodarstev z namenom skupnega nastopa na trgu in povečevanja pogajalskih možnosti slovenskega kmetijstva.
   
  Ustanovitev Fakultete za upravljanje podeželja
  Naloge za ustanovitev Fakultete za upravljanje podeželja bo prevzel Inštitut. V Inštitutu bomo tako izvajali aktivnosti za ustanovitev fakultete, akreditacijo programov in koordinacijo del posameznikov, ki sodelujejo pri tem projektu.