|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

KONTAKTNE INFORMACIJE

razvojni inštitut...

Nahajate se tukaj

  ORGANIZACIJA INŠTITUTA

  Inštitut je organiziran po sledeči organizacijski shemi:

  1. Konferenca inštituta,
  2. Upravni odbor inštituta,
  3. Senat inštituta,
  4. Centri Inštituta,
  5. Sosvet posameznega centra,
  6. Predsednik sosveta,
  7. Vodja inštituta,
  8. Člani inštituta.

   
  Konferenca inštituta je posvetovalno telo inštituta. Konferenco inštituta sestavljajo predstavniki gospodarstva, zbornic, občin in vsi centri inštituta. Njene naloge so:

  • pregled letnega ali vmesnega poročila,
  • pregled letnega delovnega načrta Inštituta,
  • obravnava vizijo, poslanstvo in razvoj podeželja na območju delovanja Inštituta,
  • obravnava in sodeluje pri oblikovanju proračuna za delovanje Inštituta.

  Konferenco inštituta skliče vodja inštituta vsaj enkrat letno. Konferenca inštituta mora biti sklicana pred oddajo letnega poročila in letnega delovnega načrta k skupnim dokumentom zavoda Grm Novo mesto.
   
  Inštitut vodi Upravni odbor. Upravni odbor ima 9 članov, in sicer so člani sledeči:

  • direktor zavoda Grm Novo mesto,
  • vodja Inštituta,
  • ravnatelj Srednje kmetijske šole in Biotehniške gimnazije,
  • ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem,
  • ravnatelj Višje strokovne šole,
  • vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra,
  • ravnatelj Dijaškega in študentskega doma,
  • dva predstavnika senata.

  Predstavnika senata določijo predsedniki sosvetov centrov Inštituta in sta imenovana izmed njih. Trajanje članstva v upravnem odboru inštituta je vezano na čas opravljanje posamezne funkcije.
  Upravni odbor ima sledeče naloge:

  • sprejema strateške usmeritve Inštituta in spremlja uresničevanje ciljev,
  • sprejema in dopolnjuje razvojni načrt Inštituta,
  • obravnava in sprejema letni delovni načrt Inštituta,
  • soodloča o sklenitvi sporazumov o sodelovanju z drugimi domačimi in mednarodnimi raziskovalnimi inštitucijami,
  • soodloča o oblikovanju oziroma preoblikovanju centrov Inštituta,
  • soodloča o prioritetnih raziskovalnih področjih,
  • soodloča o ostalih vprašanjih in zadevah delovanja Inštituta.

   
  Senat obravnava vprašanja s področja znanstvenega in strokovnega dela Inštituta, odloča o strokovnih vprašanjih, pripravlja strokovne podlage za programe dela in razvoja inštituta, daje upravnemu odboru in vodji inštituta mnenja in predloge o organizaciji dela in pogojih za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom zavoda Grm Novo mesto kot ustanovitelja Inštituta. Senat sestavljajo predsedniki sosvetov posameznih centrov Inštituta.
   
  Senat v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti imenuje raziskovalce in podeli raziskovalne nazive raziskovalcem.
   
  Za potrebe svojega delovanja Inštitut organizira centre, preko katerih bodo strokovne skupine izvajale svoje naloge. V ta namen Inštitut organizira sledeče centre:

  • Center za evropske projekte,
  • Center za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije,
  • Center za pospeševanje ekološkega kmetovanja,
  • Center za prilagajanje podnebnim spremembam,
  • Center za pospeševanje ekološkega turizma,
  • Center za načrtovanje in vzdrževanje športnih in rekreacijskih zelenih površin,
  • Center za trajnostno urejanje in upravljanje podeželja,
  • Center za načrtovanje in vodenje rastlinske pridelave,
  • Center za organizacijo in spremljanje reje domačih in divjih živali,
  • Center za agrarno ekonomiko,
  • Center za organizacijo in grozdenje na podeželju,
  • Center za ekoremediacijo,
  • Center za mehanizacijo in logistiko v kmetijstvu,
  • Center za etnologijo in ohranjanje etnološke in kulturne raznolikosti podeželja ter ljudskega izročila
  • Center za kulinariko in turizem.

   
  Inštitut lahko s sklepom Senata Inštituta organizira nove centre oziroma preoblikuje obstoječe. Centri se oblikujejo skladno s potrebami oziroma namenom izvajanja, organiziranja in spodbujanja razvojno-raziskovalnega dela ter uporabe sodobnih metod dela.
   
  Vsak center oblikuje svoj sosvet. Naloge sosveta so:

  • oblikovanje vizije in poslanstva centra,
  • določitev strategije in kratkoročnih ciljev centra,
  • priprava razvojno-raziskovalnih projektov in prijava na ustrezne razpise za sofinanciranje izvajanja posameznih raziskovalnih nalog in opreme,
  • skrb za izvajanje posameznih nalog centra v skladu z načrtom aktivnosti Inštituta,
  • razvoj panoge, ki jo center pokriva.

   
  Člani centrov so lahko vsi zaposleni na zavodu Grm Novo mesto in zunanji partnerji, ki vsebinsko rešujejo raziskovalne in strokovne probleme posameznega centra. Pri svojem delu sledijo in prispevajo k razvoju znanosti in stroke na področjih, v okviru katerih delujejo, samostojno razvijajo določeno področje znanosti in stroke ter skrbijo za prenos tega znanja v prakso. Član Inštituta s statusom raziskovalca in pridobljenim raziskovalnim nazivom je tudi član sosveta centra, v katerem deluje. V kolikor raziskovalec deluje v različnih centrih Inštituta, je lahko član sosveta različnih centrov, za katere je strokovno usposobljen. Usposobljenost se določi na podlagi preteklih razvojno-raziskovalnega dela. Članstvo v sosvetu traja do prenehanja članstva v Inštitutu. Vsak član sosvetov centra je lahko predsednik sosveta največ enega centra.
   
  Člani sosvetov centrov Inštituta so lahko tudi zunanji partnerji. Vsak zunanji partner je lahko član le enega sosveta centra Inštituta. Zunanji partner lahko postane član sosveta kateregakoli centra Inštituta, če zadosti vsaj enemu izmed kriterijev:

  • visoka strokovna usposobljenost za razvojno-raziskovalno delo, kar se dokazuje s preteklimi projekti, v katerih je bil partner udeležen,
  • končana najmanj VII. stopnja izobrazbe primerne smeri za pokrivanje strokovnih nalog centra, katerega član sosveta želi postati,
  • finančno pokrivanje razvojno-raziskovalnega dela, vezanega na projekt centra, katerega član sosveta želi postati.

   
  Člani sosveta imenujejo predsednika sosveta centra. Naloge predsednika sosveta centra so:

  • predstavljanje centra na senatu inštituta,
  • koordiniranje dela na posameznem centru,
  • usklajevanje z ostalimi centri Inštituta,
  • izvolitev predstavnika sveta za sodelovanje v upravnem odboru Inštituta.

   
  Inštitut vodi vodja Inštituta, ki ga imenuje direktor zavoda Grm Novo mesto. Za vodjo inštituta je lahko imenovan raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje v skladu z 29. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Naloge vodje Inštituta so:

  • organizira, vodi in usklajuje delo Inštituta,
  • pripravi raziskovalni program Inštituta in skrbi za njegovo izvajanje,
  • skrbi za izvajanje raziskovalnih projektov in nalog,
  • skrbi za sodelovanje z mednarodnimi in domačimi raziskovalnimi organizacijami in inštituti,
  • skrbi za organizacijo znanstvenih srečanj, posvetovanj, konferenc in kongresov,
  • spremlja natečaje za pridobitev razvojno-raziskovalnih projektov,
  • poroča o delu in zadevah Inštituta.

   
  Strokovni člani inštituta so lahko vsi zaposleni na zavodu Grm Novo mesto, ki imajo s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost podeljeno številko raziskovalca in so vpisani v evidenco raziskovalcev ter opravljajo eno izmed dejavnosti Inštituta.
   
  Člani inštituta so lahko tudi zunanji sodelavci, partnerji zavoda Grm Novo mesto, predstavniki partnerjev in drugi, ki izkazujejo primerno raziskovalno znanje in usposobljenost ter imajo željo in možnosti za izvajanje raziskovalnega dela. Članstvo v inštitutu je podrejeno Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, RS 115/05, RS 112/07). Status raziskovalca lahko pridobi član Inštituta, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost v okviru Inštituta in ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Razvrščanje raziskovalcev v raziskovalne nazive je opredeljeno v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti in Pravilniku o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 65-2254/94, RS 1-4/98, RS 35-1520/98).